Obchodní podmínky hry Stargate Fallen

Podmínky užívání a obchodní podmínky hry Stargate Fallen
(dále „obchodní podmínky“, „podmínky“, atd.)

Definice a výklad pojmů

 • Provozovatel = provozovatelem hry je internetový server Jackins.eu (dále jen JAC)
 • Hra Stargate Fallen je dostupná na internetové subdoméně StarGate-world.cz (dále jen SG-W)
 • Pravidla hry jsou nedílnou součástí těchto podmínek a upravují podmínky užívání hry Stargate Fallen
 • Uživatel = hráč po registraci a přihlášení do hry, které nelze provést bez souhlasu s těmito podmínkami, je fyzická osoba, která se do hry registrovala, stává uživatelem hry, uživatelem hry může být pouze osoba fyzická, právnická se registrovat nemůže
 • Uživatelský profil vzniká registrací do hry, hráč se pod tímto profilem (přezdívkou) do hry přihlašuje a také se tímto profilem prezentuje před ostatními hráči v sekcích hry

Předmět smlouvy

 • Předmětem těchto podmínek je upravení užívání hry Stargate Fallen (dle bodu 1. B.), provozované internetovou stránkou JAC (dle bodu 1. A.). Účelem těchto podmínek je definice práv a povinností vzniklých mezi uživatelem a provozovatelem hry.
 • Užívání hry upraveno jedině těmito obchodními podmínkami či případně pravidly hry (dle bodu 1. C.), úpravu užívání lze provést pouze písemnou smlouvou či písemným dodatkem mezi uživatelem a provozovatelem hry.

Uživatelé

 • Užívají hru za účelem zábavy, užívání hry k obohacení se je v rozporu s těmito podmínkami.
 • Uživatel se zavazuje k dodržování obchodních podmínek a pravidel hry.
 • Pokud uživatel jedná v rozporu s obchodními podmínkami nebo pravidly hry, vyhrazuje si provozovatel právo smazat jeho uživatelský profil bez varování, udání důvodu a také bez jakéhokoliv nároku na úhradu škody a ani provést reklamaci, protože po smazání služby propadají. (dle bodu 4. A.).

Uživatelský profil
musí splňovat tyto náležitosti, jinak je možné jeho smazání (dle bodu 3. C.):

 • Nesmí vykazovat/obsahovat erotické, rasistické, vulgární, neetické a jinak společensky nevhodné znaky či podtext.
 • Musí být spravován pouze jedinou fyzickou osobou, v případě že fyzická osoba spravuje více než jeden uživatelský profil, je možné smazání všech profilů spravovaných touto osobou.
 • Uživatel smí vlastnit pouze jeden uživatelský profil, v praxi to znamená, že z jednoho PC smí hrát pouze jeden hráč, který se o svůj profil stará sám. Povolení k hraní více hráčů může udělit provozovatel.
 • Uživatel smí spravovat pouze profil, který si sám zaregistroval, nesmí se přihlašovat na cizí profily a ani se o to pokoušet.
 • Uživatel se musí na svůj uživatelský profil přihlásit minimálně jednou za 2 měsíce.

Užívání hry

 • Užívání hry je zcela bezplatné, pokud se někdo bude snažit na užívání hry obohatit, bude mu zablokován přístup do hry, popřípadě na server.
 • Hru je možné užívat pouze pomocí webového prohlížeče (například Firefox, Opera, Google Chrome atd.).
 • Uživatel si zodpovídá za aktuálnost softwaru a funkčnost hardwaru, který používá k hraní hry, provozovatel tedy nedává žádné záruky optimalizace a dostupnosti hry na softwaru a hardwaru uživatele.
 • Uživatel nesmí užívat žádné nadstavby prohlížeče, které nejsou přímo povolené či distribuované provozovatelem.
 • Uživatel hraje hru dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku ze strany provozovatele a nebude žádat případná odškodnění za škody, které by mu hra způsobila v reálném životě.

Dostupnost hry

 • Dostupnost hry není provozovatelem žádným způsobem garantována vzhledem k neziskovosti provozovatele, provozovatel tedy nenese odpovědnost za nedostupnost hry a služeb.
 • Provozovatel pouze čestně prohlašuje, že hru provozuje nejlépe v rámci svých technických možností a snaží se držet zásad slušného jednání vůči svým uživatelům v rámci provozu hry.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě chyby, technických potíží nebo z jiných závažných důvodu, odstavit hru nebo jakoukoliv její sekci/součást.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup do hry v případě hraní ze zahraničí nebo různých nedůvěryhodných anonymních serverů.

Chyby hry

 • Uživatel i provozovatel si jsou vědomi, že hra může mít skryté vady.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za skryté vady hry.
 • Pokud je uživatel poškozen skrytou chybou hry, má právo požádat provozovatele, aby chybu opravil a pokusil se mu škodu ve hře nahradit.
 • Provozovatel se snaží skryté chyby hry opravovat průběžně podle technických možností a její složitosti, negarantuje termíny opravení těchto chyb.
 • Pokud uživatel narazí na chybu hry, je povinen to okamžitě ohlásit technickému oddělení provozovatele.

Zákaz přístupu do hry

 • V případě závažného provinění proti obchodním podmínkám nebo pravidlům hry či jejich opakovaného porušení je možné fyzické osobě přístup přechodné omezit nebo úplně zakázat (tzv. ban). Toto omezení je možné provést:
  • Na základě uživatelského profilu
  • Na základě IP adresy
  • Na základě E-Mailové adresy
 • Uživatel se zavazuje, že pokud dojde k těmto opatřením (dle bodu 9.), bude toto opatření respektovat a nebude toto rozhodnutí nijak obcházet.

Komunikační systémy

 • Ve hře je komunikačním systémem pošta.
 • Pošta

  • Provozovatel si vyhrazuje v případě podezření z porušení obchodních podmínek nebo pravidel hry nahlédnout do pošty hráče.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakoukoliv nevhodnou poštu.

Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů

 • Provozovatel čestně prohlašuje, že osobní údaje, které mu hráč poskytne, nebude předávat žádným 3. stranám. Údaje budou použity v rámci provozních potřeb provozovatele a s údaji bude zacházeno podle platných zákonů ČR a nařízení Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se hry, produktů a služeb provozovatele.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez upozornění obchodní podmínky a pravidla hry změnit. Proti pravidlům hry se lze odvolat písemným odvoláním provozovately hry do zpráv.